تا رسیدن به تو تنها نفسی فاصله است


تا رسیدن به تو تنها نفسی فاصله است
از سر شوق درون دل من ولوله است
گرچه نزدیک تر از من به منی اما ...آه
کمترین مساله ام پای پر از آبله است
باید از خود گذرم تا به تو وابسته شوم
معبر تنگ دلم مقصد صد قافله است
بسکه بیراهه مرا سوی خطا برده، دگر...
هر قدم ترس سقوط و خطر زلزله است
تا رسیدن به تو تنها نفسی مانده ...ولی
صبر ایوب دوای دل بی حوصله است
محسن مهرپرور

/ 0 نظر / 14 بازدید