بوسه نه .... خنده ی گرم از دهنت کافی بود

بوسه نه .... خنده ی گرم از دهنت کافی بود

این همه عطر چرا؟ پیرهنت کافی بود

دانه و دام چرا مرغک پر سوخته را؟

قفس زلف شکن در شکنت کافی بود

می شد این باغ خزان دیده بهاری باشد

یک گل صورتی دشت تنت کافی بود

لطف کردی به خدا در غزلم آمده ای

از همان دور مژه هم زدنت کافی بود

حامد عسگری

/ 0 نظر / 74 بازدید