در این زمـانه بـی هـای و هـوی لال پـرسـت

در این زمـانه بـی هـای و هـوی لال پـرسـت

خـوشـا به حـال کـلاغـان قیـل و قـال پـرسـت

چـگـونـه شـرح دهـم لحظـه لحظـه خـود را

بـرای این هـمـه نـابـاور خـیـال پـرسـت؟

بـه شـب نـشینـی خـرچـنـگ هـای مـردابـی

چـگـونه رقـص کـنـد مـاهـی زلال پـرسـت 

رسـیـده ها چه غـریب و نـچـیـده می افـتنـد

به پـای هـرزه علـفهـای بـاغ کـال پـرسـت 

رسـیـده ام به کـمالی که جـز انـاالحـق نیـست

کمـال دار بـرای مـن کـمـال پـرسـت 

هـنـوز زنـده ام و زنـده بـودنم خـاری سـت

بـه چـشـم تـنـگـی نـا مـردم زوال پـرسـت

محمد علی بهمنی

/ 2 نظر / 39 بازدید
آوا

خودت باش...! کسی هم خوشش نیومد...! به جهنم که نیومد!!! اینجا مجسمه سازی نیست...[گل]